ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مطلقه

فرهنگ فارسی عمید

ویژگی زنی که شوهرش او را طلاق داده باشد؛ طلاق‌داده‌شده.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ