ترجمه مقاله

مشتری

فرهنگ فارسی عمید

۱. خریدار؛ کسی که چیزی می‌خرد.
۲. (اسم) (نجوم) پنجمین و بزرگ‌ترین سیارۀ منظومۀ شمسی؛ برجیس؛ هرمز؛ ژوپیتر.
ترجمه مقاله