ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مر

فرهنگ فارسی عمید

۱. [مقابلِ حُلو] تلخ.
۲. محکم؛ شدید.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ