ترجمه مقاله

مدام

فرهنگ فارسی عمید

۱. همیشه.
۲. (صفت) همیشگی؛ دائم.
۳. (اسم) [قدیمی] می؛ شراب.
ترجمه مقاله