ترجمه مقاله

محترز

فرهنگ فارسی عمید

احترازکننده؛ پرهیزکننده.
ترجمه مقاله