ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مجمع الجزایر

فرهنگ فارسی عمید

چند جزیره که میان دریا نزدیک به ‌هم واقع شده باشند.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ