ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

متنجس

فرهنگ فارسی عمید

نجس‌شونده؛ ناپاک.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ