ترجمه مقاله

لینولئوم

فرهنگ فارسی عمید

پوشش قابل شستشوی کف اتاق که از جنس گرد چوب پنبه، روغن برزک و مواد رنگی است.
ترجمه مقاله