ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

فلخوده

فرهنگ فارسی عمید

پنبۀ زده‌شده و پاک‌شده: ◻︎ موی زیر بغلش گشته دراز / وز قفا موی پاک فلخوده (طیان: مجمع‌الفرس: فلخوده).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ