ترجمه مقاله

فضول

فرهنگ فارسی عمید

۱. یاوه‌گو.
۲. کسی که بی‌جهت در کار دیگران مداخله می‌کند.
۳. (اسم) [قدیمی] باقی‌ماندۀ مال؛ زیاده بر حاجت.
۴. (اسم) [قدیمی] آنچه به‌طور طبیعی از منافذ بدن خارج شود.
ترجمه مقاله