ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

عقد

فرهنگ فارسی عمید

= عقده
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ