ترجمه مقاله

عبرت

فرهنگ فارسی عمید

۱. پند گرفتن.
۲. (اسم) آگاهی‌ای که از نظر کردن در احوال دیگران حاصل می‌شود؛ پند.
⟨ عبرت گرفتن: (مصدر لازم) هشیار و آگاه شدن از چیزی به‌وسیلۀ نظر کردن در احوال دیگران یا تجربیات خود؛ پند گرفتن.
ترجمه مقاله