ترجمه مقاله

ضمان

فرهنگ فارسی عمید

۱. قبول کردن؛ پذیرفتن.
۲. (فقه، حقوق) برعهده گرفتن وام دیگری.
۳. (فقه، حقوق) التزام اینکه هرگاه چیزی از میان رفت مثل یا قیمت آن را بدهند.
۴. [قدیمی] حمایت.
۵. (اسم، صفت) [قدیمی] ضامن.
ترجمه مقاله