ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

صهوه

فرهنگ فارسی عمید

۱. جای نشستن سوار بر پشت اسب؛ میان پشت اسب.
۲. [مجاز] جای نشستن.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ