ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

صحابی

فرهنگ فارسی عمید

۱. هریک از صحابه.
۲. [قدیمی] یاران.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ