ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

صاحب مظالم

فرهنگ فارسی عمید

رئیس دیوان مظالم؛ رئیس دیوان‌خانه.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ