ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

شیله

فرهنگ فارسی عمید

شیاری که در دامنۀ تپه بر اثر بارندگی پدید آمده باشد.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ