ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

سیمگون

فرهنگ فارسی عمید

سیم‌رنگ؛ نقره‌گون.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ