ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

سقم

فرهنگ فارسی عمید

۱. مرض؛ بیماری.
۲. [مقابلِ صحت] ناصحیح بودن؛ نادرستی.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ