ترجمه مقاله

سقر

فرهنگ فارسی عمید

جهنم؛ دوزخ.
ترجمه مقاله