ترجمه مقاله

رشک

فرهنگ فارسی عمید

تخم شپش.
ترجمه مقاله