ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

رخ

فرهنگ فارسی عمید

۱. (زمین‌شناسی) خط یا تراک باریک در روی سنگ که هرگاه ضربه به سنگ برسد از آنجا شکسته شود.
۲. در تراشکاری، خط‌هایی که از کشیدن سوهان بر روی فلز ایجاد می‌شود.
۳. [قدیمی] شکاف باریک؛ رخنه؛ چاک.
۴. [قدیمی] حزن؛ اندوه.
۵. [قدیمی] خراش.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ