ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

رادی

فرهنگ فارسی عمید

۱. سخاوت.
۲. جوانمردی.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ