ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دویی

فرهنگ فارسی عمید

دوتا بودن؛ جدایی و دوگانگی: ◻︎ یعنی چو من و تویی نداریم / بِه گر ز رقم دویی نداریم (نظامی۳: ۵۰۵).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ