ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

در

فرهنگ فارسی عمید

مروارید درشت.
⟨ درّ کوهی: (زمین‌شناسی) = کوارتز
⟨ درّ یتیم: [قدیمی] مروارید بی‌مانند و گران‌بها.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ