ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خوردی

فرهنگ فارسی عمید

خوراک؛ غذا؛ طعام.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ