ترجمه مقاله

خضرت

فرهنگ فارسی عمید

سرسبزی.
ترجمه مقاله