ترجمه مقاله

حازم

فرهنگ فارسی عمید

بااحتیاط؛ محتاط.
ترجمه مقاله