ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تلکه

فرهنگ فارسی عمید

پولی یا چیزی که با مکر و فریب از کسی بگیرند.
⟨ تلکه کردن: (مصدر متعدی) [عامیانه، مجاز] کسی را فریب دادن و چیزی از او گرفتن.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ