ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تذکره

فرهنگ فارسی عمید

۱. کتابی که در آن شرح احوال شاعران یا دانشمندان یا عارفان و مشایخ صوفیه نوشته شده باشد.
۲. [قدیمی] آنچه موجب یادآوری شود؛ وسیلۀ یادآوری.
۳. [قدیمی] یادداشت.
۴. [قدیمی] یادآوری.
۵. [منسوخ] گذرنامه.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ