ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تخلیه

فرهنگ فارسی عمید

۱. خالی کردن؛ تهی ساختن.
۲. رها کردن؛ واگذاشتن.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ