ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تخدیش

فرهنگ فارسی عمید

۱. خدشه‌دار کردن.
۲. خراشیدن.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ