ترجمه مقاله

بیوگرافی

فرهنگ فارسی عمید

شرح‌حال‌نویسی؛ زندگی‌نامه.
ترجمه مقاله