ترجمه مقاله

بهین

فرهنگ فارسی عمید

گزیده‌ترین؛ بهترین.
ترجمه مقاله