ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بهدین

فرهنگ فارسی عمید

۱. دین زردشتی؛ دین بهی.
۲. پیرو دین زردشتی.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ