ترجمه مقاله

بندان

فرهنگ فارسی عمید

۱. بسته‌کننده.
۲. در حال بستن یا بسته‌کردن: یخ‌بندان.
ترجمه مقاله