ترجمه مقاله

بدیعه

فرهنگ فارسی عمید

= بدیع
ترجمه مقاله