ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

باژرنگ

فرهنگ فارسی عمید

۱. سینه‌بند کودکان؛ پیش‌بند.
۲. پستان‌بند زنان.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ