ترجمه مقاله

بالینی

فرهنگ فارسی عمید

ویژگی علومی که به مطالعه و بررسی سیر بیماری بر روی بیمار می‌پردازد: روان‌شناسی بالینی.
ترجمه مقاله