ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

باربگ

فرهنگ فارسی عمید

در دورۀ اتابکان فارس، منصب بزرگ دربار.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ