ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

افراط

فرهنگ فارسی عمید

از حد درگذشتن؛ از حد‌و‌اندازه تجاوز کردن؛ زیاده‌روی کردن؛ زیاده‌روی.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ