ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اشکال

فرهنگ فارسی عمید

۱. پوشیده شدن کار و مشتبه گردیدن آن؛ دشواری؛ سختی و پیچیدگی کاری یا امری.
۲. (اسم) مسئله.
۳. (اسم) عیب؛ نقص.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ