ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ابیز

فرهنگ فارسی عمید

شرارۀ آتش؛ جرقه: ◻︎ هست زآهم آتش دوزخ ابیز / ناله‌ای از من ز تندر صد ازیز (منجیک: ۲۳۱).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ