ترجمه مقاله

آکواریوم

فرهنگ فارسی عمید

۱. محفظۀ بزرگ معمولاً شیشه‌ای برای نگه‌داری ماهی، جانوران آبی، و گیا‌هان دریایی؛ آبزیدان.
۲. استخر بزرگ مصنوعی برای نگهداری جانوران و سایر موجودات دریایی.
ترجمه مقاله