ترجمه مقاله

گواردن

govārdan

خوب هضم شدن؛ هضم شدن غذا در معده.

ترجمه مقاله