ترجمه مقاله

کندوری

kanduri

= کندوره: ◻︎ گشاده درِ هر دو آزاده‌وار / میان کوی کندوری افکنده خوار (ابوشکور: شاعران بی‌دیوان: ۱۰۱).

ترجمه مقاله