ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

وخ

vax

در مقام شگفتی از خوبی و زیبایی چیزی یا هنگام لذت از چیزی خوشایند می‌گویند؛ وه.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ