ترجمه مقاله

منقاد

monqād

مطیع؛ فرمان‌بردار.

۱. تسلیم، رام، رهوار، فرمانبردار، مطیع
۲. تابع، وابسته ≠ نافرمان، یاغی، سرکش

ترجمه مقاله