ترجمه مقاله

مسحور

mashur

سحرزده؛ جادوشده؛ فریفته‌شده.

۱. جادوشده، مجذوب
۲. فریفته، مفتون، شیفته

ترجمه مقاله