ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

متجاسر

mote(a)jāser

۱. کسی که اظهار دلیری و جسارت می‌کند.
۲. [مجاز] گردنکش؛ طغیانگر.

جسور، خودسر، بیپروا، درازدست، سرکش، طاغی، عاصی، گردنکش، متجاوز، متعدی، متمرد، معتد، نافرمان، یاغی ≠ مطیع

ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما